Училищна документация

2023 – 2024 


 

2022 – 2023 


 • Етичен кодекс – изтегли
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието – изтегли
 • Правилник за дейността – изтегли
 • Училищна програма за превенция на отпадане на учениците – изтегли
 • Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – изтегли
 • Седмично разписание – изтегли
 • Форми на обучение – изтегли
 • Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали – изтегли

 

2021 – 2022 


 • Годишен план  – изтегли
 • Мерки за повишаване на качеството на образованието  – изтегли
 • Програма ГЗИЕО – изтегли
 • Програма превенция отпадане на учениците – изтегли
 • Програма равни възможност – изтегли
 • Правилник за дейността – изтегли
 • Училищна програма за ЦОУД – изтегли
 • Училищна програма – дейности по интереси – изтегли

 

2017 – 2021


 • Правилник за дейността – изтегли
 • Етичен кодекс – изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – изтегли
 • Училищна програма за превенция на отпадането на ученици – изтегли
 • Училищна програма за целодневна организация на учебния ден – изтегли
 • Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията – изтегли
 • Стратегия за развитие на училището – изтегли
 • Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” – изтегли