Училищна документация

Правилник за дейността – изтегли

Етичен кодекс – изтегли

Мерки за повишаване на качеството на образованието – изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – изтегли

Училищна програма за превенция на отпадането на ученици – изтегли

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден – изтегли

Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията – изтегли

Годишен план – изтегли

Стратегия за развитие на училището – изтегли

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” – изтегли


Програма равни възможност – изтегли

Програма превенция отпадане – изтегли

Програма насърчаване на грамотността – изтегли

Програма ГЗИЕО – изтегли

Етичен кодекс – изтегли

Правилник за дейността 2019 – 2020 г. – изтегли

Годишен план 2019 – 2020 г – изтегли

Училищен план по БДП – изтегли