Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп в условията на кризи – изтегли

Указания – изтегли

Списък с училища- изтегли

Заповед – изтегли

Приложение 7 – Декларация-съгласие за провеждане на обучение – изтегли

Приложение 8 – Списък на ученици Д2 – изтегли

Приложение 9 – Заявление – декларация за информирано съгласие – родител за ученик – изтегли

Приложение 9а – Заявление – декларация за информирано съгласие – ученик – пълнолетен – изтегли

Приложение 10 – Отчетен доклад ръководител група – изтегли

Приложение 10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение – изтегли

Приложение 11 – Учебен план-график – изтегли

Приложение 12 – Присъствен списък – ученици – изтегли

Приложение 13 – Таблица микроданни – изтегли

Приложение 14 – Сертификат ученик – изтегли

Приложение 15 – Заявление-декларация за участие в обучение ПС – изтегли

Приложение 16 – Присъствен списък ПС – изтегли

Приложение 17 – Карта за участие ПС – род-обр.медиатори – изтегли

Приложение 18 – Сертификат ПС – изтегли

Приложение 19 – Анкета образ.медиатори и родители – изтегли

Приложение 20 – Заявление-Декларация за участие обр. медиатори и родители – изтегли

Приложение 21 – Присъствен списък об. медиатори и родители – изтегли

Приложение 22 – Сертификат обр. медиатор родител – изтегли

Приложение 23 – Бланка-проект React-EU – изтегли